– občasník Obecního úřadu v Čisovicích – reg. Č. MK ČR E 12922 ze dne 25.9.2001

Vedoucí redaktor: Zdeněk Rychlý

Redakční rada:Petra Cejpková
Marie Elbogenová
Zdena Lacková
Zuzana Kuthanová
Vratislav Horák
Josef Myslín

Vychází čtvrtletně, možnost inzerce – e-mail: cisovicke.noviny@seznam.cz