Na konci roku 2020 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a zavedl pro obce i všechny občany nové povinnosti, zejména povinnost odděleně soustřeďovat recyklovatelné složky komunálního odpadu (KO), skládkovací a recyklační limity a skládkovací poplatek. Například do konce roku 2023 oficiálně nesmí být součástí směsného komunálního odpadu bioodpad, od roku 2025 je nutné vytřídit alespoň 60 % směsného komunálního odpadu, od roku 2030 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % (momentálně třídíme asi 40 %). Každý rok narůstá cena za tunu odpadu uloženého na skládku, zatímco klesá množství kilogramů odpadu na občana, které obec může na skládku uložit za sníženou cenu (tzv. třídící sleva na občana, viz graf). A od roku 2030 nebude možné skládkovat směsný komunální odpad vůbec, což znamená, že obce se musí přeorientovat na nová koncová zařízení pro zpracování odpadu. To jsou všechno poměrně zásadní úkoly, které se lépe řeší společně, než když se je každá obec snaží nějak udělat sama, navíc v závislosti na individuální dohodě se soukromou svozovou firmou. Proto jsme spolu s dalšími 7 obcemi mníšeckého regionu (Mníšek pod Brdy, Nový Knín, Klínec, Jíloviště, Trnová, Voznice, Zahořany) založili na konci roku 2021 Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny (DSO) a vlastní svozovou společnost Brdská odpadářská společnost s. r. o. (BOS).

Pokud bychom nové podmínky vůbec neřešili, docházelo by v příštích letech k výraznému nárůstu nákladů na odpadové hospodářství, a tím i k růstu poplatku pro Vás, občany. Dosud zvyšování poplatku v naší obci odráželo pouze inflaci.

Založení Dobrovolného svazku a provoz vlastní svozové společnosti byly prvními kroky. Dalším zásadním opatřením je pořízení technologie pro evidenci každé svozové nádoby a zavedení systému door-to-door (D2D) na území svazku. Na tento projekt s celkovým nákladem 19,7 mil. Kč (pro celý svazek) jsme podali žádost o podporu z Operačního programu životní prostředí 2021–2027 v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí. Dotaci ve výši až 16,7 mil. Kč (85 % způsobilých nákladů) jsme získali. Předmětem je pořízení nádob pro D2D systém, souvisejících telekomunikačních prostředků a technologie pro jejich evidenci. Systém D2D je již praktikován v mnoha obcích České republiky, nejblíže např. ve Všenorech, a je ověřený jako nejefektivnější nástroj pro snížení množství nevytříděného komunálního odpadu občanů a snižování dopadů výše zmíněných skladkovacích limitů a poplatků na naše peněženky. V Čisovicích předpokládáme postupné zavádění od dubna 2024.

Jak bylo výše zmíněno, dojde v průběhu dubna k zavádění zásadních změn v odpadovém hospodářství v Čisovicích i v Bojově. Každá nemovitost, která je v trase svozu, bude mít v novém systému pro odpady 3 – 4 ks nádob (směs, plast, papír všichni + bioodpad dle zájmu).

Směsný odpad:

– všichni vlastníci nemovitostí, kteří jsou na trase svozu (viz mapa) a dosud nemají nádoby na směsný komunální odpad (popelnice), si je v co nejkratším termínu na vlastní náklady pořídí (velikost popelnic je libovolná, 120 l nebo 240 l – plast, možné i kovové);

– volně stojící kontejnery na směsný odpad (1.100 l) budou postupně staženy ze systému a zůstanou pouze na předem určených stanovištích pro potřeby nemovitostí, ke kterým nelze zajet popelářským vozem, a pro chataře;

– svoz směsných odpadů (popelnic) bude probíhat od května ve čtnáctidenním intervalu;

– v průběhu března a dubna budou všechny popelnice na směsný odpad očipovány (v budoucnu – kdo nebude mít očipovanou nádobu, nebude mu vyvezena);

Mapa svozových tras

!!! novým systémem skončil svoz žlutých pytlů na bioodpad !!!

– od dubna bude možné ukládat bioodpad (listí, trávu) pouze do velkoobjemového kontejneru k tomu určenému před čistírnou odpadních vod v Čisovicích, zároveň zde bude vyhrazené místo pro uložení větví;

– po distribuci popelnic na bioodpad (hnědě označené), bude svoz této komodity probíhat od května ve čtnáctidenním intervalu přímo od nemovitostí a nadále bude možné ukládat veškerý bioodpad (včetně větví) u čistírny odpadních vod, jak je popsáno výše;

– po distribuci popelnic se žlutým označením, bude svoz této komodity probíhat od května v intervalu po čtyřech týdnech, do těchto nádob bude možné ukládast plasty, drobný kovový odpad a tetrapacky (nápojové kartony);

– po distribuci popelnic s modrým označením, bude svoz této komodity probíhat od května v intervalu po čtyřech týdnech, do těchto nádob bude možné ukládast papír a kartony;

– třídění skla zůstává ve stejném režimu jako doposud, na určených stanovištích budou volně k dispozici pro všechny občany velkoobjemové kontejnery (1.100 l);

Jedlé oleje a textil:

– sběr těchto komodit zůstává ve stejném režimu jako doposud, stanoviště nádob bude na předem určených místech;

Na předem určených stanovištích vzniknou uzamčená klecová stání (viz ilustrační foto), ve kterých budou umístěny kontejnery (1.100 l) na směsný odpad, plasty (drobné kovy, tetrapack) a papír. Zároveň zde bude volně přístupný kontejner na sklo (popř. na jedlé oleje). Vlastníci nemovistí si oproti podpisu vyzvednou na OÚ klíče od stanoviště v příslušné lokalitě. Všechna stanoviště budou kontrolována kamerovým systémem.

Seznam výše popsaných stanovišť, mapa a podrobný kalendář svozů jednotlivých komodit pro období květen – prosinec 2024, budou včas rozeslány.

V dubnu proběhne informativní schůzka v Kulturním domě v Čisovicích (termín bude upřesněn).

OPAKOVÁNÍ MATKA MOUDROSTI

V následujících řádcích se pokusíme vysvětlit, jak se chovat při třídění odpadů. Každoročně vynaložíme mnoho úsilí a prostředků na úklid v okolí sběrných míst na tříděný odpad. V minulém zpravodaji jsme uváděli fotku a případ chování některých spoluobčanů pár dní po uskutečněném mobilním svozu velkoobjemového odpadu. Proto prosíme každého, aby šel svými činy příkladem, aby se neostýchal nepořádníky napomenout, a když se na to nebude cítit, oznámit každého, kdo ten nepořádek dělá. Možná jsme teď někoho pohoršili výzvou, aby žaloval na druhého. Nemusí to dělat, stačí, když řekne: „Hej chlape, co nám to tady děláš, chovej se slušně!“ nebo „Milostivá, ta krabice patří do popelnice, ne vedle.“ či „Vážený, to si snad děláte legraci, ten olej nesmíte lít do popelnice!“…

Připadá Vám to směšné? Je to bohužel realita. Stavební odpad v modrých i žlutých kontejnerech, olej nalitý přímo do popelnice namísto vhozené pet lahve s ním, …

Sešlapávejte PET lahve

Do kontejneru nepatří stavební odpad!!! Stavební odpad svozové vozidlo nevyveze a naši zaměstnanci ho musí ručně vyložit a odvézt do sběrného dvora. Také sem nepatří jakékoli autodíly, jako nárazníky a přístrojové desky. Odhlédneme-li od tohoto odpadu pocházejícího z podnikatelské činnosti, máme největší problém s tím, že jen málo z nás PET lahev sešlápne nebo zmačká. Opravdu vás prosíme, abyste to dělali. Předejdeme přeplnění kontejneru. Nesešlápnutí lahve znamená opravdu VELKÉ náklady a nepořádek zbytečně navíc. Platíme to ze společné kapsy, v níž potom chybí peníze na opravu chodníků a silnic nebo výsadbu zeleně a lepší péče o ni či dřívější a častější úklid po zimě.

Vhození do žlutého kontejneru by tedy nemělo být jedinou povinností, ale mělo by tomu něco předcházet. Svoji karmu si prozáříte a budete se cítit lépe, nezapomenete-li PET láhve předtím sešlápnout či zmáčknout –do kontejneru se vejde více odpadu.
Vymývání plastového odpadu není povinností, záleží čistě na Vás. Určitě se Vám však třídění doma zpříjemní, nebude-li plastový odpad zapáchat.

Není plast jako plast – co třídit a co už ne?

ANO:

 • fólie;
 • sáčky, plastové tašky;
 • sešlápnuté PET láhve;
 • obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků;
 • kelímky od jogurtů, mléčných výrobků;
 • balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

NE:

 • mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků;
 • obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek;
 • podlahové krytiny či novodurové trubky;
 • autodíly, hadice, části motorů včetně olejů
 • stavební polystyren.

Rozřezávejte krabice

Je opravdu neuvěřitelné, kolik lidí je tak bezohledných, že si dovolí vhodit do kontejneru prázdnou krabici v celém svém objemu. Výjimkou nejsou ani případy, kdy jsou v kontejneru 3 krabice, a ten se jimi zcela zaplní. A zase to, co u plastů. Platíme zbytečně. Často stačí málo – sešlápnout krabici nebo ji na jedné straně trhnout. Větší krabice je potřeba rozřezat a udělat z nich malý balíček.

Plechovku jde zmenšit

Když jsme byli mladší, bavili jsme se tím, že jsme po vypití plechovky piva tuto plechovku úplně minimalizovali. Dupnutím shora se úplně zplacatí. Pozor na mačkání v ruce. Někdy může prasknout a ošklivě pořezat ruku. Aspoň částečně lze sešlápnout tradiční ocelové plechovky. Platí tedy stejná zásada jako u plastů a papíru. A pokud přemýšlíte opravdu ekologicky, dávejte při nákupu nápojů přednost plechovkám před plastem. Hliník je daleko lépe recyklovatelný než plast.

Sklo je téměř ideální

Se sklem nebývá problém. Snad jen připomeneme, že do skla nepatří porcelán, keramika a autosklo. Asi víte, že tabulové sklo lze vhodit výklopným otvorem. Prosím, nenechávejte polorozbité tabule opřené vedle. Rozbijte je doma na menší kusy kladivem třeba přes hadr. Víte, že recyklací vytříděného skla můžeme uspořit při výrobě nového až 90 % energie? Také nemusíme vytěžit 83 000 tun sklářských písků.

Co tedy třídit do zeleného kontejneru:

 • barevné sklo (například láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů);
 • tabulové sklo
 • sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin;
  POZOR: mohou být i nevymyté a nevadí ani víčka! (to mnozí z nás nevědí);
 • skleničky, mísy a misky atd.
 • keramiku a porcelán;
 • autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo;
 • zlacená a pokovená skla;
 • varné a laboratorní sklo;
 • sklokeramiku.
 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky 
 • čajové sáčky, kávové sedliny včetně papírových filtrů
 • papírová plata na vejce
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, odpadlé listy
 • listí,
 • piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • seno, sláma
 • vychladlý popel ze spalování dřeva
 • odpady živočišného původu
 • mléčné výrobky
 • skořápky vajec ani vejce
 • zbytky rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu
 • jedlé tuky a oleje
 • zvířecí trus, moč, podestýlky s exkrementy
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • obalové materiály z bioplastu
 • vlhčené ubrousky
 • větvě, ostříhané keře a túje

Předcházejte vzniku odpadů

Myslete už při nákupu na to, jak budete obaly likvidovat. Nejlepší je vzniku odpadů předcházet. Nejhůře recyklovatelný je plast. Až 75 % plastu je naprosto nevhodného pro recyklaci a jedinou možností je ho spálit. Nejcennější jsou z tohoto pohledu čiré tlustostěnné PET lahve. Proto, když půjdete do obchodu, dejte přednost kečupu nebo hořčici ve sklenici, nekupujte pivo v PET lahvích, ale ve skle nebo hliníku. Víme, že s vodou je to těžší. Chutná-li vám sodovka (na Moravě sifon – pozor, sodovka tam někde znamená limonádu), kupte si výrobník bublinkové vody a limonád. Naše kohoutková voda je dobrá a kvalitní. Nákupem výrobníku limonády a sody ušetříte. Investice se rodině vrátí spolehlivě do půl roku. A jako bonus máte dobrý pocit, že jste udělali něco dobrého pro své okolí, svoje děti a vnoučata a celou planetu Zemi.

PROSÍM, VHAZUJTE OLEJ V UZAVŘENÝCH PET LAHVÍCH! Jsme rádi, když olej doma po smažení slijete z pánve do PET lahve. Tukové usazeniny zanáší kanalizaci a čerpadla na naší ČOV. Jak správně postupovat? Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.)  slévejte do plastových, uzavíratelných nádob a ty odneste do šedé nádoby u Obecního úřadu. Do nádoby se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT! DO NÁDOBY ALE NEPATŘÍ VYJETÝ MOTOROVÝ OLEJ, JE URČENA POUZE NA POTRAVINÁŘSKÉ TUKY!

Jak se tedy využívají použité jedlé oleje a tuky?

Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina i přes svou již sníženou kvalitu v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž se využívá v dřevařském průmyslu pro podobný účel a zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu energie. Po nepříliš náročné úpravě motoru jej lze s úspěchem spalovat v dieselových motorech.

 1. Co je to systém door-to-door (DTD)

Princip systému svozu odpadů door-to door spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění u svého domu. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech. Tento způsob sběru je možné řešit formou barevně rozlišených popelnic. Tříděný i směsný odpad je evidován formou čárových, případně QR kódů.

 1. Dostanu nové popelnice zadarmo?

Ano, žlutě označenou popelnici na plast (společný sběr s nápojovými kartony a kovy), modře označenou popelnici na papír a hnědě označenou popelnici na bio.

 1. Kdy a kde se budou popelnice vydávat?

Předání popelnic bude proti podpisu smlouvy o výpůjčce.

 1. Jak často se budou popelnice vyvážet?

1x za 4 týdny žlutá a modrá. Bio od května do konce listopadu 1x za 14 dnů. K nádobám dostanete přehledný kalendář spolu s návodem, co a jak třídit.

 1. Mohu použít na směsný odpad (SKO) svojí současnou popelnici a kolik mě to bude stát?

Ano, Vaši stávající popelnici při vývozech očipujeme a bude možné ji používat nadále. Poplatek bude stanovený jako dosud. Žádné další poplatky za žlutou, modrou ani hnědou bio popelnici již občan zapojený do D2D systému nebude platit. Podmínkou pro zavedení D2D systému v nemovitosti bude svoz směsného komunálního odpadu (plastová nebo kovová nádoba) 1 x za 14 (od května 2024).

 1. Pokud budu kompostovat, jak se to dostane do statistiky?

Je pravděpodobné, že se do legislativy dostane započítávání pomocí algoritmu inspirovaného Německem. Pokud kompostujete, nádobu na bio si nemusíte při zapojení do D2D vybírat.

 1. Může být směsný odpad v sáčcích?

Ano, může. V sáčcích nesmí být bioodpad.

 1. Bude možné přečipovat popelnici?

Možné to bude. Nádoba se může poškodit apod., proto přečipování určitě možné bude.

 1. Stává se, že nám do nádoby vyhodí cizí člověk odpad.

Odpadový turismus je problém všude.

 1. Ostatní obce ve svazku budou mít stejný systém?

Každá z obcí bude mít systém přispůsobený místním podmínkám, záleží to na převažujícím typu zástavby a dalších faktorech. Naším cílem je ale systémové i poplatkové sjednocení.

 1. Kam se bude komunál vyvážet? Máme to zajištěné?

Ano, máme podepsané smlouvy se skládkami, kompostárnou a dotřiďovacími linkami v okolí, jednáme se spalovnou v Malešicích.

 1. Je nějak dané, kde by měly nádoby být umístěny?

Nádoba musí být ve svozový den dostupná svozovým vozidlům.

 1. Nemám informace, nevím, kde je hledat.

Další dotazy zodpovíme na e-mailu nebo telefonicky, případně osobně na Obecním úřadě. Informace budou také na webu obce.

 1. Proč se vůbec něco mění, když nám to vyhovuje?

Odpovědi najdete výše v článku. Změna je vyvolaná změnou legislativy. Tato změna je zkráceně známa pod souslovím „zákaz skládkování“. Každý rok se navyšuje poplatek (jakási daň nebo pokuta) za skládkování. V loňském roce činil tento poplatek 1000Kč/t a do roku 2029 postupně narůstá až na 1.850 Kč/t. Zároveň klesá množství směsného komunálního odpadu, které může každý občan vyprodukovat. V roce 2023 to bylo 180 kg na občana a rok. Toto množství postupně každý rok klesá až na 120 kg v roce 2030.

Se svolením a využitím textu Filipa Kaštánka